Zasady wykorzystania subwencji oświatowej dla szkół branżowych

Wydarzenia

Zasady wykorzystania subwencji oświatowej dla szkół branżowych

08.08.2020
autor: materiał zewnętrzny
Jaka jest przewidziana subwencja oświatowa dla Szkoły Branżowej II stopnia? Czy po zgodzie organu prowadzącego będzie istniała możliwość otwarcia kwalifikacyjnych kursów zawodowych z liczbą uczniów w danej kwalifikacji mniejszej od 20.
 

Odpowiedź

Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego można prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe dla liczby słuchaczy mniejszej niż 20.

Zapraszamy na 8. edycję konferencji online dla pracowników oświaty

 

Uzasadnienie

Z otrzymanej subwencji jednostka samorządu terytorialnego finansuje realizowane zadania oświatowe m.in. przez prowadzone przez siebie szkoły i placówki oświatowe. Pieniądze z subwencji oświatowej są dzielone między poszczególne samorządy na podstawie tzw. algorytmu podziału subwencji oświatowej, opisywanego w załączniku do rozporządzenia w sprawie podziału subwencji.

W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku przy podziale subwencji oświatowej uwzględniono szkoły branżowe II stopnia, dla których wprowadzono wagę w wysokości 0,68 (ok. 3,9 tys. zł na słuchacza w 2020 r.) - waga P45.

Rozporządzenie to uwzględnia również różnicowanie kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w zawodach szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego jak i w przypadku zawodów, na które prognozuje się zwiększone zapotrzebowanie w przyszłości.

 

Zgodnie natomiast z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są m.in. zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Ponadto w branżowej szkole II stopnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczna nauka zawodu, są prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego (art. 109 ust. 2a ustawy – Prawo oświatowe).

Z treści art. 117 ustawy Prawo oświatowe wynika, że kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone m.in. w branżowych szkołach II stopnia. Kształcenie ustawiczne prowadzi się m.in. w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez:

  1. publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła;
  2. publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego;
  3. instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;
  4. podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2, posiadające akredytację, o której mowa w art. 118.

 

Natomiast minimalną liczbę słuchaczy na kwalifikacyjnym kursie zawodowym określa rozporządzenie MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zgodnie z § 8 ust. 2 tego rozporządzenia liczba słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzonym przez publiczne szkoły wynosi 20. Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20.

Zatem aby można było prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe przez publiczną szkołę dla liczby słuchaczy mniejszej niż 20, konieczne jest uzyskanie zgody organu prowadzącego. Uzyskanie zgody, o której mowa umożliwia prowadzenie kkz dla uczniów w danej kwalifikacji w liczbie mniejszej niż 20.

Zapamiętaj!

Zgoda organu prowadzącego jest konieczna dla prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkole publicznej dla liczby słuchaczy mniejszej niż 20.

Podstawa prawna:

  • art. 109, art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2446)
  • 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652)

 

Joanna Swadźba
Ekspert Portalu Oświatowego

 

MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość