ZABRODZIE: Wprowadził pan gminę na drogę rozwoju (foto)

Powiat

ZABRODZIE: Wprowadził pan gminę na drogę rozwoju (foto)

24.07.2020
autor: Elżbieta Szczuka
Radni jednomyślnie udzielili absolutorium Krzysztofowi Jezierskiemu, wójtowi gminy Zabrodzie, z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 
 
- Udowodnił pan, że jest wójtem niezwykle skutecznym, potrafiącym realizować potężne projekty – stwierdziła przewodnicząca rady Sylwia Marciszewska. – Zrealizowane inwestycje świadczą o tym, że wprowadził pan gminę na drogę rozwoju – dziękował wójtowi wiceprzewodniczący rady Wiesław Jakubowski.
Najważniejszym punktem XVIII Sesji Rady Gminy Zabrodzie, która 21 lipca, po wielu miesiącach przerwy spowodowanej pandemią, odbyła się w sali konferencyjnej urzędu gminy, było podjęcie uchwały w  sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019.
Dochody budżetu gminy wyniosły 32.059.943,90 zł (wg planu 31.332.395,16 zł), wykonano je w 102,32%;  w tym dochody majątkowe 2.431586,65 zł.
Wydatki zrealizowano w 95,62%, na planowane 33.799.671 zł zrealizowano 32.318.381 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano w budżecie gminy 5.620.694 zł, z czego zrealizowano 5.269.115 zł. Wśród inwestycji były m.in.: modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowa dróg gminnych, remont i modernizacja budynków szkolnych, dofinansowanie dla policji i straży pożarnej, modernizacja oświetlenia drogowego, budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznych, stref relaksu i placów zabaw o charakterze sprawnościowym.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z wykonania budżetu gminy za 2019 rok i finansowym, opinią (pozytywną) Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia gminy, stanowiskiem (pozytywnym) Komisji Rewizyjnej RG, radni jednogłośnie (14 za) udzielili wójtowi Krzysztofowi Jezierskiemu absolutorium. Wcześniej, po rozpatrzeniu Raportu o stanie Gminy Zabrodzie za 2019 r., udzielili wójtowi wotum zaufania.
- Panie wójcie! Z okazji uzyskania absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Zabrodzie za rok 2019 składamy serdeczne gratulacje, jednocześnie wiążąc nadzieję, że wysiłek pana w zakresie realizacji gospodarki finansowej zostanie doceniony także w kolejnych latach, bowiem zrealizowane teraz inwestycje następnie będą służyć kolejnym pokoleniom mieszkańców naszej gminy – zwróciła się do wójta przewodnicząca rady Sylwia Marciszewska. – Udowodnił pan, że jest wójtem niezwykle skutecznym, potrafiącym realizować potężne projekty oraz podejmującym śmiałe decyzje, a pana owocna praca przyczynia się do rozwoju, postępu i promocji naszej gminy.
Bardzo serdeczne podziękowania kierujemy również w stronę pani skarbnik. Dzięki przychylności pani skarbnik i skrupulatnym rachunkom udało się zrealizować wiele inwestycji oraz pani sekretarz, która swoją pracą, chociaż wielu z nas nie dostrzega jej, wspiera i pomaga wójtowi w realizacji jego ambitnych planów.
Życzymy wytrwałości i pełnej realizacji oczekiwań mieszkańców naszej gminy. Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami i społeczną akceptacją, niech staną się źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.
Głos zabrał też wiceprzewodniczący rady Wiesław Jakubowski.
- Dzisiejsza sesja to jedna z najważniejszych sesji w roku. Wykonany budżet i zrealizowane inwestycje świadczą o tym, że wprowadził pan gminę na drogę rozwoju. Widzi pan potrzeby mieszkańców i w miarę możliwości stara się pan je zaspokajać. Dziękuję za mądre i gospodarcze podejście do zarządzania gminą w myśl zasady „Wszystkie ręce na pokład”. Dziękuję pani skarbnik, która w jasny i przejrzysty sposób przedstawia nam stan budżetu, przypominając jednocześnie, że budżet nie jest studnią bez dna. Ja jednak widzę, że z miesiąca na miesiąc ta studnia staje się głębsza.
Dziękując za udzielenie wotum zaufania i absolutorium, Krzysztof Jezierski powiedział: - Rok 2019 był pierwszym, który spędziliśmy razem. Bardzo wam dziękuję, że w tak krótkim czasie potrafiliśmy wspólnie zbudować wzajemne zaufanie. Dziękuję również pani skarbnik, która ma bardzo duży, pozytywny wkład w wykonanie budżetu, państwu radnym, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom urzędu.
Podziękował też radnym powiatowym, Ewie Bartosiewicz i Agnieszce Ołdak, za dobrą współpracę. 
- W budżecie Powiatu Wyszkowskiego znalazły się dosyć znaczące inwestycje. Na razie to dokumentacja projektowa, ale jeśli uda się ją zrealizować, to w dużym stopniu odmieniłaby naszą gminę. Dziękuję, cieszę się, że wszystkim przyświeca to staropolskie przysłowie, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje – podkreślił wójt.
Radni gminni, powiatowi i sołtysi podziękowali wójtowi kwiatami i pogratulowali mu.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość